83 mil. euro pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a CMID

83 mil. euro pentru delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a CMID

Consiliul Judeţean Cluj a scos la licitaţie delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj. Valoarea contractului este de 406.416.278 lei (83.650.260 euro). 

Termenul limită de depunere a ofertelor este 11 mai 2020. Surse finanțare: sistem mixt de încasare (tarif pentru utilizatori casnici în mediul urban şi în mediul rural, în UAT-urile care optează pentru sistem de tarif) utilizatori non-casnici în tot județul, respectiv taxă pentru utilizatorii casnici în mediul rural în UAT-urile care optează pentru sistem taxa). 

Criterii de atribuire: preţul ofertei - 90% şi anume Tarif preluare deşeuri municipale reziduale în vederea depozitării – (Tarif depozitare) - pondere 40%, Tarif preluare deşeuri reciclabile colectate separat în vederea sortării (Tarif sortare) - pondere 10% şi Tarif preluare deșeuri amestecate în vederea tratării în TMB (Tarif TMB) - pondere 40% şi 10% factori tehnici. 

Serviciile minime care fac obiectul procedurii de delegare sunt:

a)Administrarea Centrului de Management Integrat al deșeurilor Cluj Napoca

b) Operarea și întreținerea celulei I a depozitului de deșeuri din cadrul CMID Cluj Napoca, inclusiv a instalațiilor și clădirilor aferente (stația de epurare, instalația de colectare și tratare a biogazului, stația de combustibil, clădirea administrativă etc)

c)Inchiderea celulei 1 de depozitare

d)Operarea și întreținerea stației de sortare a deșeurilor reciclabile menajere și similar

e) Operarea și întreținerea stației de tratare mecano-biologică (atât a liniei de compostare cât și a celei de tratare a deșeurilor reziduale)

f)Operarea și administrarea centrului de colectare pentru fluxurile speciale de deșeuri (periculoase menajere, voluminoase, construcții și demolări) .

Proiectarea Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor a fost realizată de către un consorţiu de firme în cadrul proiectului de „Asistenţă Tehnică pentru pregătirea a 5 proiecte în sectorul de mediu în România”, EUROPEAID/123053/D/SV/RO/P/PA/001-5. Proiectul a fost implementat prin finanțare POS Mediu 2007-2013, și POIM. Este preconizat ca toate investițiile aferente sistemului, prevăzute prin proiect, să fie finalizate în anul 2020. Aria de proiect este reprezentată de toate unităţile administrativ – teritoriale din judeţ.

Odată cu implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor, judeţul Cluj va fi împărţit în patru zone mari de colectare, aferente celor 3 staţii de transfer (Huedin, Gherla şi Mihai Viteazu) şi Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) Cluj. 

Investițiile care fac obiectul concesionării în cadrul prezentei licitații sunt descrise în continuare.

1)Echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor voluminoase

Pentru colectarea deşeurilor voluminoase, prin Proiect s-au realizat patru puncte de colectare şi stocare temporară (amplasate în staţiile de transfer şi în cadrul CMID Cluj-Napoca), care sunt echipate cu echipamentele de colectare necesare. Astfel au fost achiziţionate 46 de containere de 16 m3, din care în cadrul CMID Cluj-Napoca sunt alocate 30 containere. Acestea vor acoperi zona 1 de colectare. Colectarea deşeurilor voluminoase va fi asigurată de către operatorii de colectare și transport, cu mijloacele de transport din dotare până la punctul de colectare mai sus menţionat.

Sortarea deşeurilor voluminoase în cadrul punctului de colectare revine operatorului CMID. După sortare, operatorii staţiilor de transfer şi a CMID vor transporta deşeurile voluminoase valorificabile la operatori autorizaţi care realizează activităţi de valorificare, deşeurile nevalorificabile fiind transportate la depozit în vederea eliminării

Prin proiect au fost achiziţionate 17 containere de 6 m3, pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere, care au fost distribuite în cele patru puncte de colectare (aceleași ca și pentru deșeurile voluminoase). Astfel, în CMID Cluj-Napoca au fost alocate 11 containere.

Colectarea deşeurilor periculoase menajere va fi asigurată de către operatori de salubrizare, cu mijloacele de transport din dotare până la punctul de colectare mai sus menţionat. Gestionarea deşeurilor periculoase în cadrul punctului de colectare revine operatorului CMID. Aceştia vor transporta deşeurile periculoase valorificabile la operatori autorizaţi care realizează activităţi de valorificare, deşeurile nevalorificabile fiind transportate la instalaţii autorizate în vederea eliminării.

1)      Echipamente pentru colectarea separată a deşeurilor periculoase menajere

Prin proiect au fost achiziţionate 17 containere de 6 m3, pentru colectarea deşeurilor periculoase menajere, care au fost distribuite în cele patru puncte de colectare (aceleași ca și pentru deșeurile voluminoase). Astfel, în CMID Cluj-Napoca au fost alocate 11 containere.

Colectarea deşeurilor periculoase menajere va fi asigurată de către operatori de salubrizare, cu mijloacele de transport din dotare până la punctul de colectare mai sus menţionat.

Gestionarea deşeurilor periculoase în cadrul punctului de colectare revine operatorului CMID. Aceştia vor transporta deşeurile periculoase valorificabile la operatori autorizaţi care realizează activităţi de valorificare, deşeurile nevalorificabile fiind transportate la instalaţii autorizate în vederea eliminării.

2) Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj Napoca

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Cluj Napoca este în fază de finalizare, fiind amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Feleacu. Prin proiect, pe amplasamentul de la Feleacu se finanțează și sunt în curs de finalizare sau punere în funcțiune: un depozit conform, o staţie de sortare a deşeurilor colectate separat şi o instalaţie de tratare mecano - biologică.

Depozitul de deşeuri, cu o capacitate proiectată de 6,9 milioane m3 şi o durată de viaţă de circa 24 de ani, va deservi întregul judeţ, din care prima celulă de depozitare 1694.000 mc (volum depozit, inclusiv închidere), volum deșeuri 1.550.000 mc,  aici urmând a fi eliminate deşeurile tratate rezultate din instalaţia mecano-biologică, deşeurile reziduale rezultate în urma funcţionării instalaţiilor de tratare a deşeurilor (staţia de sortare şi staţia TMB),  fracţiile de deşeuri voluminoase şi deşeuri din construcţii şi demolări (provenite din activităţile de reparații/modernizări/reamenajări ale apartamentelor sau caselor - cantitățile mici de moloz) ce nu pot fi valorificate şi o parte din nămolul de la staţiile de epurare orăşeneşti.

Depozitul va fi compus din 2 celule, din care este în curs de finalizare prima celulă, cu o durată de aproximativ 10 ani şi cu un volum estimat de depozitare deşeuri de cca 1.694.000 m3(volum depozit, inclusiv închidere), respectiv 1.550.000 m3(volum deșeuri), conform MT ISPE, anexă la acordul de mediu 18-NV6/12.08.2010. 

Staţia de sortare are o capacitate proiectată de 92.000 tone/an şi asigură sortarea deşeurilor de hârtie şi carton, a deşeurilor de plastic şi metal şi a deşeurilor de sticlă colectate separat de pe teritoriul judeţului Cluj. Rezidurile de la sortare vor fi în primul rând valorificate energetic iar dacă nu se pretează la această activitate, vor fi eliminate pe celula de depozitare din cadrul CMID Cluj Napoca.

Situația actuală a operării serviciului de salubrizare

În judeţul Cluj erau în operare, la nivelul anului 2017, 21 operatori de salubritate, din care 15 cu licenţă de operare ANRSC. Sistemul actual de gestionare a deșeurilor constă în principal din colectarea şi eliminarea deşeurilor. Implementarea colectării separate a deșeurilor de la populație se realizează cu precădere în zonele urbane. Există, de asemenea, câteva iniţiative legate de colectarea separată a deșeurilor, iniţiative realizate prin colaborarea dintre ECO-ROM Ambalaje şi câteva administraţii publice locale (Cluj Napoca, Câmpia Turzii).

În lipsa unui sistem funcţional de management integrat al deșeurilor la nivelul întregului judeţ (întârzierea punerii în funcţiune a acestuia este în principal datorată nefinalizării lucrărilor de investiţie în infrastructura necesară, şi în primul rând a celulei de depozitare), dar şi datorită faptului că toate depozitele urbane neconforme de deșeuri au fost închise (la nivelul anului 2012), autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu operatorii de salubrizare au trebuit să găsească solutii temporare de eliminare a deșeurilor municipale. Soluţiile temporare puse în practică au fost utilizarea unor platforme de stocare temporară a deșeurilor, de unde acestea să fie transportate, în maşini de transport de volum mare la depozitele de deșeuri funcţionale din alte judeţe care au fost dispuse să le primească. Prin urmare, tarifele aplicate populaţiei pentru serviciul de salubrizare au crescut, concomitent cu creşterea costurilor de transport şi depozitare a deșeurilor la aceste depozite funcţionale. Din datele statistice judeţene privind gestionarea deșeurilor, majoritatea deșeurilor sunt eliminate pe depozitul de deșeuri ECO Bihor, dar sunt cantităţi mari de deșeuri care se regăsesc pe platformele de stocare temporară (RADP Cluj, Salprest Rampa, Gherla, Campia Turzii) unele din ele funcţionând fără autorizaţie de mediu.

Pe de altă parte, pentru a reduce cât mai mult posibil aceste costuri, cantităţile de deșeuri colectate în vederea eliminării au scăzut semnificativ, crescând în acelaşi timp cantităţile de deșeuri reciclabile colectate separat. Totuşi, analizând datele raportate de operatorii de salubrizare pentru perioada 2012-2017, aceste cantităţi de deșeuri reciclabile au cunoscut o tendinţă de scădere.

Situaţia actuală în ceea ce priveşte delegarea serviciilor de salubrizare

Conform prevederilor Aplicaţiei de Finanţare, contractele de delegare valabil încheiate vor fi păstrate până la expirarea datei de valabilitate, după aceea serviciile de salubrizare urmând a fi preluate de noul Operator care a fost delegat prin prezenta procedură pentru zona respectivă. Aceste contracte vor fi amendate în sensul adaptării la cerinţele tehnice ale noului sistem, acolo unde este cazul.

Pentru UAT-urile unde Activităţile nu se realizează în condiţii legale (ex. contracte de prestări servicii, contracte încheiate direct cu locuitorii, contracte pe perioadă nedeterminată etc.) aceste contracte vor fi finalizate cu acordul părţilor, realizându-se delegarea servicului de salubrizare în respectivele unităţi administrativ – terioriale

Datele transmise de operatori arată că colectarea separată a reciclabilelor (în principal, hârtie/carton, plastic, metal şi sticlă) se realizează în toate zonele urbane, dar şi în numeroase localităţi rurale (60 localităţi), mai mult de la agenți economici.

Aceste practici nu sunt în concordanţă cu politicile de management al deșeurilor promovate atât în UE cât şi în România şi creează riscuri severe pentru mediu şi sănătatea populaţiei.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK

loading...
Loading...
Comenteaza