RAPORT Curtea de Conturi. Abateri de 177 de milioane de lei la Primăria Cluj-Napoca. Suma este de peste 4 ori mai mare decât în 2017

RAPORT Curtea de Conturi. Abateri de 177 de milioane de lei la Primăria Cluj-Napoca. Suma este de peste 4 ori mai mare decât în 2017

Abateri financiar-contabile de peste 177 de milioane de lei, venituri suplimentare de 3,4 milioane lei și prejudicii de 4,1 milioane lei. Sunt constatările Curții de Conturi referitoare la municipiul Cluj-Napoca pentru anul 2018.

Suma înregistrată la abateri este de peste 4 ori mai mare decât în 2017, când raportul Curții de Conturi a evidențiat abateri în valoare de 41,4 milioane de lei.

Cele mai importante nereguli constatate referitor la activitatea municipalității în 2018 sunt:

·         Lucrările de reparații efectuate în anul 2018 la statuia Ecvestra - Mihai Viteazul, Cluj-Napoca, nu au fost incluse în lista de investiții, nu au fost plătite din articolul bugetar corespunzător și nu au fost evidențiate corect din punct de vedere contabil -3,3 milioane de lei

·         Nerespectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte evidențierea dobânzilor datorate conform contractelor de credit încheiate de unitate. - 172.446.000 lei

·         Nu a fost înregistrat în domeniul public al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Cluj-Napoca, respectiv în evidența contabilă, Drumul Sfântul Ioan, în condițiile în care pe acest drum (Tronson II) au fost efectuate în perioada 2017 – 2018 cheltuieli cu reparații curente în sumă de 7.591.526,70 lei.

·         Nu a fost restituită în totalitate la bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii, aferentă dotărilor independente achiziționate în anul 2018 de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca și neutilizată conform prevederilor legale, la care se adaugă majorări de întârziere – 1.261.000 lei

·         Nerealizarea veniturilor cuvenite bugetului local din taxa specială de transport public local- 2.098.000 lei

·         În anul 2018 au fost efectuate plăți către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA (CTP Cluj-Napoca SA),reprezentând „recuperare cheltuieli de întreținere și funcționare ticketing în perioada 01.04.2017 – 30.06.2018”, în lipsa unui angajament legal din care să rezulte o obligație a UATM Cluj-Napoca către CTP Cluj-Napoca SA pe seama fondurilor publice și nu a fost recuperată de la CTP Cluj-Napoca contravaloarea energiei electrice aferentă sistemului de ticketing plătită din bugetul local – 2.161.000 lei

Opinia de audit a celor de la Curtea de Conturi este următoarea: ”În urma acțiunii de audit financiar, s-a constatat că situațiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România și nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a entității Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj - Napoca la data de 31 decembrie 2018 şi a celorlalte informații referitoare la activitatea desfăşurată în perioada auditată, motiv pentru care opinia exprimată este ”opinie contrară”.

Ce măsuri și recomandări a făcut Curtea de Conturi

Curtea a recomandat municipalității clujene să ia câteva măsuri pentru remediarea neregulilor constatate, între care:

·         Efectuarea demersurilor necesare în vederea clarificării situației juridice și înregistrării Drumului Sfântul Ioan în inventarul domeniului public

·         Inventarierea lucrărilor de modernizare efectuate asupra instalațiilor de iluminat public stradal

·         Elaborarea planurilor anuale și multianuale, pe baza analizelor de risc efectuate, care să cuprindă misiuni de audit prin care să fie auditate cel puțin o dată la 3 ani toate domeniile prevăzute în Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern;

·         Desemnarea unei persoane responsabile cu urmărirea îndeplinirii de către Compania de Transport Public Cluj-Napoca a obligațiilor ce îi revin conform HCL 568/2013, precum și întreprinderea demersurilor necesare, care să asigure realizarea la bugetul local a veniturilor din taxa specială instituită cu scopul de a finanța achiziționarea de mijloace de transport, pentru perioada 2018 – prezent;

·         Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat entității prin efectuarea unor plăți nelegale către Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, reprezentând cheltuieli de întreținere și funcționare sistem de ticketing în lipsa unui angajament legal din care să rezulte o obligație pe seama fondurilor publice și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, în condițiile legii. Stabilirea în integralitate a plăților efectuate pentru consumul de energie electrică la punctele de vânzări bilete (sistem de ticketing) și recuperarea acestora, în condițiile legii.

·         Stabilirea întinderii prejudiciului cauzat instituției prin plățile efectuate fără respectarea prevederilor legale cu privire la acordarea gratuităților pentru emiterea cardului nominal pentru pensionari și a taxei speciale pentru transport public aferentă acestora și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, în condițiile legii.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte ZCJ.RO pe FACEBOOK

loading...
Loading...
Comenteaza